MIA: Het doel van de wederzijdse vrijwaringsovereenkomst (MIA – mutual indemnity agreement) voor de olie- en gasindustrie is duidelijkheid te scheppen over aansprakelijkheid. Zo is te voorkomen dat er overlappende verzekeringen worden afgesloten om identieke risico’s te dekken voor personeel, installaties of ander materieel. Ieder bedrijf hoeft zich slechts te verzekeren voor de eigen schade die het zou kunnen oplopen.   Inschrijven: Er zijn op dit moment ruim 800 bedrijven die de wederzijdse vrijwaring hebben

In de (offshore) energie industrie wordt door veel bedrijven gewerkt met gehuurd equipment. Omdat deze equipment op locatie van de opdrachtgevers wordt ingezet, is er soms sprake van veelvuldige overslag tijdens transport. Bijvoorbeeld per vrachtwagen naar de offshore haven, overslag op een supply vaartuig en vervolgens het hijsen op een productieplatform. Er bestaat bij al die handelingen een kans dat zaken beschadigd raken of zelfs verloren gaan. In verhuurvoorwaarden wordt vaak een bepaling opgenomen dat

UIT DE PRAKTIJK Mr. dr. ing. N.J. Margetson De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is medio mei 2016 in werking getreden en is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Zij zal in Nederland worden uitgevoerd door een uitvoeringswet (UAVG). Hoewel er een overgangsperiode van twee jaar is geweest vanaf de datum van inwerkingtreding van de AVG tot de dag dat zij van kracht is, voldoen veel ondernemingen nog niet aan haar eisen. Met name kleine ondernemingen en zzp’ers zullen

Als u als ondernemer goederen levert of diensten verricht, krijgt u te maken met btw-verplichtingen. Vragen als ‘Ben ik btw verschuldigd? Geldt er een vrijstelling? Welk tarief moet ik toepassen(0%, 6% of 21%)?’ zullen dan zeker de revue passeren. Blijft u met uw prestaties binnen de Nederlandse grenzen, dan hoeft u zich over het algemeen alleen druk te maken over de Nederlandse btw-verplichtingen. Levert u echter ook over de grens of verricht u diensten aan

Bij het onderhandelen van een contract wordt niet vaak aandacht besteed aan de clausule waarin staat hoe geschillen tussen partijen opgelost zullen worden. Zulke clausules (geschilbeslechtingsclausules) worden vaak gezien als standard clausules en worden min of meer ongelezen geaccepteerd. In een geschilbeslechtingsclausule spreken partijen vaak af dat een geschil door een rechter of in arbitrage beslecht zal worden. In veruit de meeste gevallen maakt het ook niet uit wat partijen over geschilbeslechting hebben afgesproken. Immers,

INTRAMAR® introduceert Weather Downtime Protection.   Vanaf nu hoeft het risico op het uitlopen van offshore projecten geen obstakel meer te zijn bij contractonderhandelingen. Het kostenaspect kan transparant worden gemaakt, er hoeft niet meer te worden gewerkt met risico opslagen die onderwerp van discussie zullen zijn. Met WDP is de kans op een concurrerende positie aanzienlijk groter voor contractors, vessel owners, vessel charterers, etc. Wij informeren u graag nader in een gesprek bij u op de zaak, of bij